องค์การอนามัยโลกประกาศ “โรคติดเกม” คือ 6C51

160222 01

WHO หรือ องค์การอนามัยโลกประกาศเริ่มใช้บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ในเวอร์ชันใหม่ ICD-11 หรือ ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ฉบับที่ 11 อย่างเป็นทางการ มีการระบุเกี่ยวกับโรคและสาเหตุของการเสียชีวิตเอาไว้มากถึง 17,000 รายการ  มีรหัสสำหรับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยมากกว่า 1.6 ล้านรายการ เก็บรวบรวมมาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

160222 02

หนึ่งในโรคที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นมี “โรคติดเกม” หรือ Gaming Disorder” อยู่ด้วย โดยได้รหัส 6C51 เป็นเลขประจำโรค มีการจำกัดความของคำว่าโรคติดเกม ไว้ดังนี้

6C51 คือ รูปแบบพฤติกรรมการเล่น “เกมดิจิทัล” หรือ “วิดีโอเกม” ที่เกินกว่าจะสามารถควบคุมการเล่นของตัวเองได้ และค่อย ๆ ให้ความสำคัญต่อการเล่นเกมเหนือกว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่น จนการเล่นเกมกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องอื่น ๆ ในกิจวัตรประจำวันทั้งหมด มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อเนื่องทั้งยังรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  แม้ว่าจะเกิดผลกระทบในทางลบตามมาจากรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวก็ตาม

พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล, ครอบครัว, สังคม, การศึกษา, การประกอบอาชีพ หรือการทำกิจกรรมและความสามารถด้านอื่น รูปแบบพฤติกรรมการเล่นเกมนี้อาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วเกิดซ้ำ พฤติกรรมนี้จะต้องแสดงให้เห็นไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงจะถือว่าเป็น “โรคติดเกม” อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจน้อยกว่านั้นได้ หากอาการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดปรากฏให้เห็นและมีอาการที่รุนแรงมาก ๆ

160222 03

โรคติดเกมมีรหัสย่อย 6C51.0 สำหรับเกมออนไลน์ และ 6C51.1 สำหรับเกมออฟไลน์ ได้มีการกำหนดลักษณะของการติดเกมไว้ 3 ลักษณะ คือ

  1. ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมได้ ทั้งระยะเวลา, ความจริงจัง ฯลฯ
  2. ให้ความสำคัญเหนือกิจกรรมประจำวัน
  3. เล่นเกมต่อเนื่องหรือเล่นมากขึ้นแม้จะมีผลเสียต่อชีวิต

160222 04

อ่านข่าวเกม เกมออนไลน์ คลิกที่นี่

แหล่งที่มา who.int

FLOATING BOTTOM